Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995
การกำกับฯบริษัทที่มีประสิทธิผล (Effective Corporate Governance) บรรพ 1 บทนำ – การวิพากษ์ : อื่นๆ : : Marketing GURU

ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย
การกำกับฯบริษัทที่มีประสิทธิผล (Effective Corporate Governance) บรรพ 1 บทนำ – การวิพากษ์ (จำนวนเข้าชม 6441 ครั้ง)
ให้คะแนนบทความ 0 คะแนน

การกำกับฯบริษัทที่มีประสิทธิผล (Effective Corporate Governance)
บรรพ 1 บทนำ – การวิพากษ์


โดย ดร.สมนึก จันทรประทิน

ที่ปรึกษา บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิชั่น จำกัด
Doctor of International Business Administration
E- mail :
mga01@mga.co.th


เมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้วผู้เขียนได้รับเกียติจากบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด และอีกหลายบริษัท/ องค์กร ในการเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Effective Corporate Governance (ECG)” 10 ปีให้หลังจึงได้มีโอกาสในการเรียนเสนอมาตรฐานสากลแห่งศาสตร์และศิลป์ในทางปฏิบัติของ ECG รับใช้ท่านผู้อ่าน

ก่อนที่ผู้เขียนจะเรียนเสนอเนื้อหาในทางปฏิบัติของการกำกับฯบริษัทที่มีประสิทธิผล (ECG) ผู้เขียนขออนุญาตเรียนเสนอคำแปล ความหมายของ ECG ที่ถูกต้องเหมาะสม และที่ตรงกับความหมายที่ควรจะเป็น

ผู้อ่านคงงงว่า ทำไม? ผู้เขียนจึงแปลหรือใช้คำว่า “การกำกับฯบริษัทที่มีประสิทธิผล” แทนที่จะใช้คำว่า “ธรรมาภิบาล” หรือ “ธรรมรัฐ” ตามที่ผู้คนทั่วๆไป หรือผู้เขียนท่านอื่นนิยมใช้ พูด อ่าน และเขียนกัน กล่าวคือ ผู้ที่ใช้คำว่า “Good Governance” และผู้ที่แปลคำว่า “Good Governance” ว่า ธรรมาภิบาลนั้น ผู้เขียนขอเรียนอนุญาตวิพากษ์ว่า ใช้และแปลไม่เหมาะสม ใช้และแปลไม่ถูกต้อง ใช้และแปลไม่ตรงกับความหมายที่ควรจะเป็นดังต่อไปนี้

 

1. คำว่า “Good” ซึ่งทราบกันทั่วไปว่า แปลว่า “ ดี” ดีหรือความดีนั้น ไม่ใช่ ธรรม หรือแปลว่าธรรม แต่ดี หรือ ความดี นั้น เป็นส่วนหนึ่งของ “ธรรม” คำว่า “ธรรม” มีความหมายกว้างขวางครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้ง ดี ชั่ว ของหรือสิ่งที่เป็นคู่ฯ ธรรมยังหมายถึง ธรรมชาติ ฯลฯ ปริยัติ (การศึกษา) ปฏิบัติ ปฏิเวธ (ผลแห่งการปฏิบัติ) ฯลฯ

นอกจากนี้ เหตุผลที่ผู้เขียนใช้คำว่า “ที่มีประสิทธิผล (Effective)” สืบเนื่องจาก คำว่า “ดี” เป็นคำกว้างๆ ทั่ว ๆไป ไม่ได้จำเพาะจง เช่นถ้ากล่าวถึงบุคคลนี้ว่า เป็นบุคคลที่ดี ดีอาจจะหมายถึงกตัญญูกตเวทิตา เมตตา สัจจะ ขันติ ฯลฯ (ซึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรกันแน่?) นั่นก็คือ คำว่า ดี ยังมีความหมายคลุมเครือไม่ชัดเจนไม่จำเพาะเจาะจง อีกทั้งยังนำไปสู่ความเข้าใจผิด โดยเฉพาะในแง่มุมทางด้านการบริหารเชิงยุทธ์ (Strategic Management) กล่าวคือ เหตุผลที่ผู้เขียนได้เรียนเสนอคำว่า “ที่มีประสิทธิผล” แทนที่จะใช้คำว่า “ดี” นั้น สืบเนื่องมาจาก เป็นสิ่งที่จำเป็น หลีกเลี่ยงไม่ได้ สำคัญอย่างยิ่งยวดที่ บทบาทและความรับผิดต่างๆ ของผู้บริหารระดับสูง ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการ(ตัวแทน) ผู้ถือหุ้น ที่จะต้องดำเนินการฯลฯ ทุกวิถีทาง (ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม) ในการที่จะบรรลุถึงวิสัยทัศน์ (Fulfill Vision) บรรลุพันธกิจ (Fulfill Mission) บรรลุเป้าหมาย (Attain Goals) และบรรลุวัตถุประสงค์ (Accomplish Objectives)ของบริษัท ตามลำดับ นั่นก็คือ ความมีประสิทธิผลไม่ใช่หมายถึง “ความดี” ซึ่งมีความหมายกว้างๆ และไม่จำเพาะเจาะจง และไม่ใช่หมายถึง “ธรรม”ซึ่งมีความหมายกว้างขวางครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่าง ดังกล่าว

2. สำหรับคำว่า “Governance” นั้น มาจากคำกริยาภาษาลาตินว่า “Gubernare” ซึ่งมีหมายความว่า “To Direct” “To Steer” ซึ่งแปลตรงๆ ตามนิรุกติศาสตร์แต่ได้ความหมายที่สอดคล้องเหมาะสมว่า “ชี้นำ คุมหางเสือ คัดท้าย” และ Cadbury Report ได้ให้ความหมาย “Corporate Governance” (CG) ว่า “ระบบที่ซึ่งบริษัทต่างๆ ถูกหรือได้รับการชี้นำ และได้รับการควบคุม (The system by which companies are directed and controlled) รวมทั้งศาสตราจารย์ Neubauer และอีกหลายๆ ท่านได้ให้ความหมาย CG (อย่างกว้างๆ) ไปในทำนองเดียวกันว่า คือ “ระบบหนึ่งแห่งโครงสร้างและกระบวนการต่างๆ ที่ หรือเพื่อชี้นำและควบคุมบริษัทต่างๆ และ ที่หรือเพื่อสำนึกรับผิดชอบต่อบริษัทต่างๆ นั้น” “A system of structures and processes to direct and control corporations and to account for them” ซึ่งความหมายในรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การชี้นำ (Directing) การควบคุม (Controlling) และความสำนึกรับผิดชอบต่อ (Accounting for) รวมทั้งความหมายที่เหมาะสมถูกต้องและละเอียดของ CG อีกทั้งความหมายของคำว่า “ความสำนึกรับผิดชอบ (Accountability)” (ซึ่งคำว่า “โปร่งใส” Transparency ที่มักใช้กันนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งและเป็นลูกหลานของความสำนึกรับผิดชอบ) ผู้เขียนจะได้เรียนอรรถาธิบายรับใช้ท่านผู้อ่านในบรรพต่อๆไป

ดังนั้น ความหมายที่ถูกต้องเหมาะสมและเป็นมาตรฐานสากลของคำว่า “Governance” คือ การกำกับ การควบคุม การดูแล การตรวจสอบ การประเมิน การติดตาม การสอดส่อง การชี้นำ การให้คำแนะนำ การเป็นที่ปรึกษาฯ ซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ (ตัวแทน) ผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors- BoDs) ที่จะดำเนินการกำกับฯการดำเนินงานฯลฯ ของผู้บริหารระดับสูง (Top Management) หรือคณะกรรมการบริหาร (Board of Executives- BoEs) นั่นเอง

3. ผู้เขียนท่านอื่นทั่ว ๆ ไปมักแปล “Good Governance” ว่า “ธรรมาภิบาล” หรือ “ธรรมรัฐ” ซึ่งอีกครั้งที่ผู้เขียนเรียนอนุญาตวิพากษ์ว่า แปลไม่ตรงกับความหมายที่ควรจะเป็น แปลไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง เนื่องจากเมื่อแยกออกแล้ว ประกอบด้วยคำว่า ธรรม+อภิบาล ซึ่ง Good ไม่ควรแปลว่า ธรรม (ดังที่ได้นำเสนอข้างต้น) และ Governance ก็ไม่ควรแปลว่า อภิบาล (ดังที่ได้นำเสนอข้างต้น) สืบเนื่องจากคำว่า “อภิบาล” มีความหมายไปในแง่ของการเกื้อกูล ช่วยเหลือ รักษา และคุ้มครอง เช่น กำจัดคนพาล อภิบาลคนดี (มาจากภาพยนตร์กำลังภายใน – บู๊ลิ้ม) (ซึ่งถ้ามีความหมายในคำว่า “อภิบาล” ได้ ก็อนุโลมได้เพียงความหมายในแง่ ดูแล แต่ก็เป็นเพียงความหมายส่วนเดียว ซึ่งไม่ครอบคลุม และไม่ได้หมายถึงการกำกับ การชี้นำฯ ดังกล่าวข้างต้น) ซึ่งไม่ใช้ความหมายของการกำกับฯ รวมทั้งการตัดสินใจ การดำเนินการต่างๆ ฯลฯ (ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม) ซึ่งจะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือความมีประสิทธิผล (Effectiveness) ยิ่งคำว่า “ธรรมรัฐ” ยิ่งไปกันใหญ่(Good ไม่ใช่หมายถึงธรรม เป็นแค่ส่วนหนึ่งของธรรม และ Governance ไม่ใช่หมายถึงรัฐ)

ดังนั้น สรุปควรจะใช้และแปลว่า การกำกับฯบริษัทที่มีประสิทธิผล (แม้ว่าจะฟังแปลกๆ ไม่ไพเราะไม่สวยหรู เท่าธรรมาภิบาล หรือธรรมรัฐ แต่ตรงกับความหมายที่ควรจะเป็นมากกว่า

4. ได้มี Texts และ Books จำนวนน้อยที่ผู้เขียนโดยทั่วไปใช้หรือเขียนว่า Good Governance แต่มี Texts และ Books จำนวนมากมายกว่าที่ผู้เขียนรู้จริง ศาสตราจารย์ด้านนี้ รวมทั้งเป็นผู้มีประสบการณ์ อีกทั้งศึกษามุ้งเน้น บ่มตัวกับศาสตร์ CG นี้ หรือเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็น Directors Chairman Secretary of the BoDs หรือดำรงตำแหน่งอื่นๆ อยู่ใน BoDs ของ BoDs ระดับมาตรฐานสากลที่มีจำนวนมากมายเกินกว่าที่ผู้เขียนจะเอ่ยนามได้หมดที่ใช้หรือเขียนคำว่า Effective Governance หรือ Effective Corporate Governance

นอกจากนี้ ผู้เขียนท่านอื่นโดยทั่วไปมักจะใช้คำว่า Good Governance ทั้งนี้(อาจจะ) สืบเนื่องมาจาก เพื่อแสดงความเท่ห์ ความคล้องจองทางด้านอักษร อักขระ โดยใช้อักษร G 2 ตัว (GG) ซึ่งไม่ได้มีความหมายตรงกับสิ่งที่ควรจะเป็นดังกล่าว

สรุปได้ว่าการเขียน หรือการใช้ฯ คำว่า Good Governance นั้นไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้องตามความหมายดั้งเดิม ตามความหมายที่ถูกต้องเหมาะสม และตามที่ควรจะเป็นมาตรฐานสากลดังที่ได้เรียนเสนอข้างต้น

สำหรับประเภทอื่นๆ ของ Governance ซึ่งได้แก่ (Effective) Public Governance (Effective) University Governance และ (Effective) School Governance นั้น ก็ไม่ควรใช้คำว่า (Good) Public Governance (Good) University Governance และ (Good) School Governance เนื่องจากมีผู้เขียน ผู้ใช้ฯ Good… น้อยมาก หรือถ้าใช้ฯ ก็ไม่ถูกต้องเหมาะสมฯ ดังกล่าว (ถ้าผู้เขียนมีเนื้อที่เหลือจะได้เรียนเสนอท่านผู้อ่านในบรรพหลังๆ ต่อไป)

สำหรับบรรพต่อๆไป ผู้เขียนจะได้เรียนเสนอ ความหมายของคำว่า “Corporate Governance” (CG) โดยละเอียด ประเด็นต่างๆ ของ CG ที่เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติรวมทั้งบทบาทและความรับผิดชอบของ BoDs และ BoEs อีกทั้งแนวทางปฏิบัติ กระบวนการ โครงสร้าง ความสัมพันธ์ฯ และปัจจัยต่างๆ หลากหลายมากมายในทางปฏิติบัติที่จะทำให้เกิดการกำกับฯ บริษัทที่มีประสิทธิผล

 


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995
ไฟล์รูป
effective01.jpeg

Bookmark | ส่งหน้านี้ให้เพื่อน


ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย ที่ปรึกษาวางแผนธุรกิจ ที่ปรึกษาวางแผนตลาด

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จำกัด
49/527 ซอยนวมินทร์ 26 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2090-2390, 0-2090-2388 โทรสาร : 0-2090-2389#18
E-mail : mga01@mga.co.th, seminar@mga.co.th
>> คลิกดูแผนที่ <<


Marketing Guru Association Co.,Ltd. 2001 All Right Reserved.
Google+เพิ่มเพื่อน