Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995
การกำกับฯบริษัทที่มีประสิทธิผล (Effective Corporate Governance) บรรพ 3 Coporate Governance: นิยาม (ต่อ) : อื่นๆ : : Marketing GURU

ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย
การกำกับฯบริษัทที่มีประสิทธิผล (Effective Corporate Governance) บรรพ 3 Coporate Governance: นิยาม (ต่อ) (จำนวนเข้าชม 3317 ครั้ง)
ให้คะแนนบทความ 0 คะแนน

การกำกับฯบริษัทที่มีประสิทธิผล (Effective Corporate Governance)
บรรพ 3 Coporate Governance: นิยาม (ต่อ)


โดย ดร.สมนึก จันทรประทิน

ที่ปรึกษา บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิชั่น จำกัด
Doctor of International Business Administration
E- mail :
mga01@mga.co.th


การชี้นำ (Directing) การควบคุม (Controlling) และความสำนึกรับผิดชอบ (Accountability)

สำหรับรายละเอียดความหมายของ CG (ที่ได้เรียนเสนอในบรรพ 1) “ระบบหนึ่งแห่งโครงสร้างและกระบวนการต่างๆ ที่หรือเพื่อชี้นำและควบคุมบริษัทต่างๆ รวมทั้ง ที่หรือเพื่อสำนึกรับผิดชอบต่อบริษัทต่างๆ” “A System of Structures and Processes to Direct and Control Corporations and to Account for Them” นั้น
ผู้เขียนขอเรียนอรรถาธิบาย (สั้นๆ) คำว่า “การชี้นำ” “การควบคุม” และ “ความสำนึกรับผิดชอบต่อ” พอสังเขป ดังนี้

 

นิยาม

I. การชี้นำ (Directing)
การชี้นำในแง่ของการกำกับฯ บริษัทไม่ควรสับสนกับการชี้นำในแง่ของการบริหาร / การจัดการ การชี้นำในแง่ของการกำกับฯ บริษัท หมายถึง
1. การมีส่วนร่วม / ส่วนเกี่ยวข้อง ในการกำหนด กำกับฯ ทิศทางเชิงยุทธ์ของบริษัทในระยะยาว
2. การมีส่วนร่วม / ส่วนเกี่ยวข้อง ในการตัดสินใจและการดำเนินการต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะยาว
3. การมีส่วนร่วม / ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดสรร (Allocation) และการจัดสรรใหม่ (Reallocation) ทรัพยากรทางด้านการเงินที่สำคัญๆ (เช่น การตัดสินใจลงทุนที่ใช้เงินทุนจำนวนมหาศาล) รวมทั้งทรัพยากรอื่นๆ (เช่น ทรัพยากรมนุษย์) อาทิ การแต่งตั้ง CEO (การจ้าง CEO) และการไล่ CEO ออก
4. การมีส่วนร่วม / ส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจต่างๆ ซึ่งต้องกำหนดไว้ล่วงหน้าและ / หรือการตัดสินใจต่างๆ ซึ่งมีความยากที่จะกลับการตัดสินใจ หรือยากที่จะตัดสินใจใหม่อีกครั้ง

สรุปสั้นๆ ก็คือ Directing หมายถึง การเข้าไปมีส่วนร่วม ส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจเชิงยุทธ์ (Strategic Decisions) นั่นเอง
การตัดสินใจเชิงยุทธ์ (Strategic Decisions) คือการตัดสินใจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอนาคตในระยะยาวของบริษัท (องค์กร) (หรือคือการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนิน

งานในระยะยาวของบริษัท) โดยรวม ซึ่งมีลักษณะที่สำคัญอย่างน้อย 3 ประการดังนี้
1. การตัดสินใจเชิงยุทธ์เป็นการตัดสินใจที่นานๆ เกิดขึ้นสักครั้ง ไม่ใช่เป็นการตัดสินใจที่เกิดขึ้นประจำ
2. การตัดสินใจเชิงยุทธ์สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับและ (การทุ่มเท) ทรัพยากรต่างๆ จำนวนมหาศาล และต้องการการทุ่มเท
 เอาจริงเอาจังจากบุคลากรทุกระดับ
3. การตัดสินใจเชิงยุทธ์เป็นการตัดสินใจที่เป็นสิ่งที่กำหนดให้เกิด / หรือทำให้เกิดการตัดสินใจย่อยๆ ลงไปอีก หรือทำให้เกิดการตัดสินใจที่มีความสำคัญน้อยกว่าและการตัดสินใจดำเนินงานต่างๆ ในอนาคต ทั่วทั้งบริษัท เช่น การตัดสินใจขายธุรกิจที่เจริญเติบโตช้าหรือน้อย เปลี่ยนไปลงทุนในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการควบรวมและซื้อกิจการ เป็นต้น ฯลฯ

II. การควบคุม (Controlling)
สำหรับในแง่ของ CG แล้ว การควบคุม หมายถึง การสอดส่องดูแล (Oversight) การดำเนินการและผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูง หรือ BoEs รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินฯ (Monitoring) ความก้าวหน้าของการดำเนินงานที่มุ่งสู่ VMGO
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินฯ (Monitoring) หมายถึง จากการที่ BoDs ดำเนินการโดยอาศัยคณะกรรมาธิการต่างๆ (Committees) เช่น คณะกรรมาธิการการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมาธิการการบริหาร (Executive Committee) คณะกรรมาธิการด้านการเสนอชื่อ (Nominating Committees) ฯลฯ (ซึ่งผู้เขียนจะได้เรียนรับใช้รายละเอียดเรื่อง Committees ในบรรพต่อๆ ไป) ทำให้ BoDs สามารถที่จะก้าวทันการพัฒนา / การเปลี่ยนแปลง / รายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกบริษัท รวมทั้งนำการพัฒนาฯ และประเด็นอื่นๆ ที่ผู้บริหารระดับสูง / CEO / BoEs อาจจะมองข้ามไป เข้ามาพิจารณาใน BoDs ซึ่ง BoDs ต้องดำเนินการหรือสวมบทบาท (Role) การติดตาม (Monitoring) อย่างขยัน จริงจัง เอาใจใส่ ฯลฯ นอกจากนี้ การควบคุมในแง่ของ CG ยังมีความหมายอีกอย่างน้อย 2 ประการ คือ
1. การตระหนักรับรู้ว่า จะต้องทำงานร่วมกับ (With) CEO และโดยอาศัย (Through) CEO
2. ความต้องการที่จะทำให้เกิดความมั่นใจ / เชื่อมั่นว่าบริษัทมี CEO ที่ถูกต้องเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ จริยธรรมและ
 คุณธรรม (ถ้าจะอรรถาธิบายเรื่องการควบคุมในแง่ CG อย่างละเอียดก็ต้องเขียนหนังสือเป็นเล่ม ผู้เขียนจึงขอเรียนอรรถาธิบาย
พอสังเขปเท่านี้ครับ)
ผู้เขียนขอเรียนรับใช้ต่อฉบับหน้าด้วยเรื่องสำคัญคือ ความสำนึกรับผิดชอบDeprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995
ไฟล์รูป
3.gif

Bookmark | ส่งหน้านี้ให้เพื่อน


ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย ที่ปรึกษาวางแผนธุรกิจ ที่ปรึกษาวางแผนตลาด

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จำกัด
49/527 ซอยนวมินทร์ 26 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2090-2390, 0-2090-2388 โทรสาร : 0-2090-2389#18
E-mail : mga01@mga.co.th, seminar@mga.co.th
>> คลิกดูแผนที่ <<


Marketing Guru Association Co.,Ltd. 2001 All Right Reserved.
Google+เพิ่มเพื่อน