Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995
การกำกับฯบริษัทที่มีประสิทธิผล (Effective Corporate Governance) บรรพ 3 2 Coporate Governance: นิยาม : อื่นๆ : : Marketing GURU

ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย
การกำกับฯบริษัทที่มีประสิทธิผล (Effective Corporate Governance) บรรพ 3 2 Coporate Governance: นิยาม (จำนวนเข้าชม 4031 ครั้ง)
ให้คะแนนบทความ 0 คะแนน

การกำกับฯบริษัทที่มีประสิทธิผล (Effective Corporate Governance)
บรรพ 3 2 Coporate Governance: นิยาม


โดย ดร.สมนึก จันทรประทิน

ที่ปรึกษา บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิชั่น จำกัด
Doctor of International Business Administration
E- mail :
mga01@mga.co.th


การชี้นำ (Directing) การควบคุม (Controlling) และความสำนึกรับผิดชอบ (Accountability)

ฉบับนี้ยังเรียนรับใช้ท่านผู้อ่านต่อด้วยเรื่อง ความสำนึกรับผิดชอบ (มารดาแห่งความโปร่งใสและอื่นๆ)
นอกจากนี้ ความสำนึกรับผิดชอบยังหมายถึง / เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประเด็นที่จำเพาะเจาะจงต่อไปนี้

8. เกี่ยวข้องกับความต้องการที่จะให้ความสำนึกรับผิดชอบ (รับทั้งผิดและชอบ ไม่ใช่รับแต่ชอบอย่างเดียว พอผิดก็หนี (หรือแสดง
 ความรับผิดชอบแค่การลาออก ซึ่งไม่เพียงพอ ถ้าผิดจริงต้องถูกจำคุก เช่นกรณีของ เจฟฟรีย์ สกิลลิน อดีตผู้บริหารของบริษัท Enron ที่ถูกจำคุก 24 ปี) นี่คือความขี้ขลาดไม่ใช่ความกล้าหาญ ซึ่งพบกันมากในผู้บริหารระดับสูง, CEO, Chairman และ Directors ทั้งไทยและเทศมากมาย) ต่อการดำเนินการต่างๆ ที่ได้ดำเนินไปแล้วและต่อผลลัพธ์การดำเนินงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งที่บรรลุและไม่บรรลุ
9. A/C เป็นสิ่งที่แสดงถึงกลไกเชิงป้อนกลับ (Feedback Mechanism) จากผู้ที่มีความรับผิดชอบ (ผู้ที่ดำรงตำแหน่งแห่งความรับผิดชอบ) ต่อกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
10. A/C เกี่ยวข้องหรือเป็นมากกว่าการรายงาน มากกว่าการเปิดเผย หรือความโปร่งใสแห่งสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว แต่ยังหมายถึง
 สิ่งที่กว้างและลึกกว่านั้น กล่าวคือ ความต้องการความกล้าหาญที่ต้องถามว่า “ทำไม” (Why) (เช่น Directors หรือ BoDs ถาม CEO หรือ / สมาชิกของผู้บริหารระดับสูง (BoEs) ว่า “ทำไม?” “และ” ความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับผลลัพธ์ / หรือ
 ผลการดำเนินการต่างๆ
11. A/C ไม่ใช่เป็นแค่ดุลยพินิจแต่คือหรือเป็นสิทธิ์ (Rights) และหน้าที่ (Duties) ซึ่งเป็นสิ่งที่ “ต้อง” (Must) ต้องมี ต้องทำ
ให้เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นแค่ “เปิดเผย” หรือ “โปร่งใส” ที่มักจะนิยมใช้หรือเรียกกัน
12. A/C ต้องได้รับการรับรู้ รับทราบอย่างถูกต้องเหมาะสมว่า มีความหมาย (ที่ควรจะเป็น) กว้างขวางและแตกต่างไปจาก
การเปิดเผยข้อมูลฯ ที่สมัครใจ (Voluntary Disclosure) กล่าวคือหมายถึงหลักแห่งจริยธรรมและคุณธรรม (Ethical and Moral Principle) ที่ครอบคลุมทั้งสภาพจิตใจ (สภาวะจิต) การดำเนินงาน การตัดสินใจต่างๆ ฯลฯ นอกจากนี้ A/C ยังมีความหมายที่ลึกซึ้ง
 อีกมากมายฯ ซึ่งผู้เขียนขอเรียนรับใช้พอสังเขปเท่านี้ ถ้าจะเรียนเสนอรายละเอียดมากกว่านี้ก็เขียนเป็นหนังสือได้ 1 เล่มครับ

 ดังนั้น ผู้เขียนจึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับคำว่า “ความโปร่งใส” (Transparency) ซึ่งนิยมใช้หรือพูดกันทั่วไป กล่าวคือต้องให้ความสำคัญกับความสำนึกรับผิดชอบก่อน ซึ่งความสำนึกรับผิดชอบ (หรือภาวะจิตแห่งความสำนึกรับผิดชอบ) ต้องมาก่อนสิ่งใดๆ ทั้งหมดและเป็นต้นกำเนิดหรือเป็นมารดาของการเปิดเผย (ข้อมูลฯ) ความโปร่งใส ฯลฯ ดังนั้นการเปิดเผยข้อมูลฯ และความโปร่งใส (Transparency) จึงเป็นแค่ส่วนหนึ่งของ A/C เท่านั้น ซึ่งถ้าพิจารณาจากหลักแห่ง CG ของ OCED (1999) (ดังตารางที่ 1) นั้น รวมทั้งการแยกความสำนึกรับผิดชอบ / ความรับผิดชอบออกจากการเปิดเผยและความโปร่งใส นอกจากนี้หลักแห่ง CG ของ OECD ยังกำหนดความสำนึกรับผิดชอบเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบ ซึ่งผู้เขียนไม่เห็นด้วยกับหลักแห่ง CG ของ OECD (1999) (โดยที่ถูกต้องเหมาะสมแล้ว ความสำนึกรับผิดชอบต้องครอบคลุมและมาก่อนความรับผิดชอบ) จากความหมายทั้ง 12 ข้อและอย่างน้อย 4 ข้อ (คือข้อ 8 - 12) โดยเฉพาะข้อ 11 ที่ได้เรียนเสนอข้างต้นนั่นเอง (“ต้อง” ไม่ใช่ “ควร”)

สรุปสั้นๆ ก็คือ สำหรับในแง่ของ CG แล้ว ถ้าไม่มีความสำนึกรับผิดชอบแล้ว อื่นๆ ไม่ต้องพูดถึง ดังนั้นความสำนึกรับผิดชอบต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (เช่นผู้ถือหุ้นฯ) จึงเป็นหัวใจและจิตวิญญาณที่สำคัญอย่างยิ่งยวดมากที่สุดของ CG และการกำกับฯ บริษัทที่มีประสิทธิผล (ECG)

การควบคุมและความสำนึกรับผิดชอบ
สำหรับการควบคุมและความสำนึกรับผิดชอบนั้น แม้ว่าจะเป็นและครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ดี ทั้งการควบคุมและความสำนึกรับผิดชอบนั้น มีลักษณะที่เสริมกันอย่างมาก และสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมาก โดยพิจารณาจากความหมายของ CG (ที่มีแง่มุมที่แคบกว่าที่ได้เรียนเสนอในบรรพ 2) ที่ว่า CG คือ ระบบหนึ่งของโครงสร้างต่างๆ และกระบวนการต่างๆ ที่จะทำให้ได้มาซึ่งความสามารถในการดำรงอยู่ / อยู่รอด (Viability) (ซึ่งในที่นี้หมายถึง การสร้างและคงรักษาไว้ซึ่งความสามารถเชิงแข่งขันในระยะยาวของบริษัท) รวมทั้งความถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องทางกฎหมาย (Legitimacy) ของบริษัท (ซึ่ง Legitimacy ในที่นี้หมายถึง การมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในแง่กฎหมายและปรัชญาของบริษัท การปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดให้ถูกต้องตามกฎหมายและปรัชญาของบริษัท ซึ่งต้องดำเนินการด้วยความเฉลียวฉลาด ความละเอียดอ่อน ไหวพริบ ฯลฯ)

 สำหรับแง่มุมของความอยู่รอดฯ และความถูกต้องตามกฎหมายฯ นั้น คือสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สุดและสอดคล้องกับความหมายของ CG ที่ศาสตราจารย์ Demb และ Neubauer ได้เสนอไว้ว่า CG หมายถึง กระบวนการซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการในการตอบสนองต่อสิทธิ (Rights) และความปรารถนา (Wishes) ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย นั่นเอง

 ฉบับหน้าผู้เขียนขอเรียนรับใช้ต่อด้วยบรรพ 4: CG ที่ไม่มีประสิทธิผลรวมทั้งการปรับปรุงแก้ไข เปลี่ยนแปลง
เชิงบวกและมาตรการการปฏิรูป

 

ตารางที่ 1: หลักแห่ง CG ของ OECD (1999)
หลัก
อรรถาธิบาย
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 1. กรอบ (Framework) ของCG ควร (Should) ปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น
(ซึ่งหลักทุกข้อของ CECD ผู้เขียนขอเรียนวิพากษ์ว่าไม่ควรใช้คำว่า “ควร” แต่ต้องใช้คำว่า “ต้อง”
แทน (โดยเฉพาะตามความหมายข้อ 11 ที่ได้เรียนเสนอข้างต้น)
2. การปฏิบัติหน้าที่ที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น 2. กรอบของ CG ควรทำให้เกิดความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทั้งหมด (ดังที่เกิดปัญหาต่างๆ ในทางปฏิบัติมากมายเกิดขึ้นในแง่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เมื่อใช้คำว่า “ควร”)
3. บทบาทของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในแง่ CG 3. กรอบของ CG ควรทำให้เกิดความตระหนักถึงสิทธิของผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียตามที่กำหนดโดยกฎหมายและสนับสนุนส่งเสริม ความร่วมมืออย่างกระตือรือร้น ในระหว่างบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการสร้างสรรค์ความมั่งคั่ง งานและความสามารถในการคงไว้ซึ่งบริษัท
ที่มีสถานภาพทางการเงินที่มั่นคงเหมาะสม
4. การเปิดเผยและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 4. กรอบของ CG ควรทำให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการเปิดเผย (ข้อมูลฯ) ที่ตรงเวลา ที่ถูกต้องในทุกประเด็น เรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัท เช่น สถานการณ์ทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ความเป็นเจ้าของและการกำกับฯ บริษัท
5. ความรับผิดชอบ (Responsibilities) ของ BoDs 5. กรอบของ CG ควรจะทำให้เกิดความมั่นใจว่ามี :
         1. แนวทางชี้นำเชิงยุทธ์
         2. การกำกับฯ ดูแล การติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงานของผู้บริหาร (BoEs) โดย BoDs และ
         3. ความสำนึกรับผิดชอบ (Accountability) ของ BoDs ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995
ไฟล์รูป
3.gif

Bookmark | ส่งหน้านี้ให้เพื่อน


ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย ที่ปรึกษาวางแผนธุรกิจ ที่ปรึกษาวางแผนตลาด

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จำกัด
49/527 ซอยนวมินทร์ 26 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2090-2390, 0-2090-2388 โทรสาร : 0-2090-2389#18
E-mail : mga01@mga.co.th, seminar@mga.co.th
>> คลิกดูแผนที่ <<


Marketing Guru Association Co.,Ltd. 2001 All Right Reserved.
Google+เพิ่มเพื่อน