Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995
การกำกับฯบริษัทที่มีประสิทธิผล (Effective Corporate Governance) บรรพ 4 การกำกับฯ บริษัทไม่มีประสิทธิผล ตอนที่ 1นิยาม : อื่นๆ : : Marketing GURU

ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย
การกำกับฯบริษัทที่มีประสิทธิผล (Effective Corporate Governance) บรรพ 4 การกำกับฯ บริษัทไม่มีประสิทธิผล ตอนที่ 1นิยาม (จำนวนเข้าชม 3467 ครั้ง)
ให้คะแนนบทความ 0 คะแนน

การกำกับฯบริษัทที่มีประสิทธิผล (Effective Corporate Governance)
บรรพ 4 การกำกับฯ บริษัทไม่มีประสิทธิผล ตอนที่ 1นิยาม

 


โดย ดร.สมนึก จันทรประทิน

ที่ปรึกษา บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิชั่น จำกัด
Doctor of International Business Administration
E- mail :
mga01@mga.co.th

 

สาระสำคัญ

สาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดการกำกับฯ บริษัทที่ไม่มีประสิทธิผลรวมทั้งทำให้เกิดความเสื่อมโทรมต่อระบบ CG ซึ่งข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติที่ผ่านมาก็คือ ความสัมพันธ์ในเชิงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งและกัน (Symbiotic Relationship) ที่เกิดขึ้นระหว่าง CEO /ผู้บริหารระดับสูงที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ตัดสินใจดำเนินการต่าง ๆ ที่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งกรรมการ (ตัวแทน) ผู้ถือหุ้นหรือ Directors ที่ไม่รู้ไม่ชี้ (ที่เพิกเฉย - ละเลย) ที่ไม่เห็นความชั่วร้าย ที่ไม่ได้ยินความชั่วร้ายและที่ไม่พูดหรือกล่าวถึงสิ่งชั่วร้าย ฯลฯ ดังนั้นความฉ้อฉล คดโกง บิดเบือน ฯลฯ จึงได้เกิดขึ้นและหลุดออกมา นอกจากนี้ การกำกับฯ บริษัทที่ไม่มีประสิทธิผลเกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทมหาชน (ที่ไม่มี ECG) ถูกกำกับฯ โดย BoDs ของบริษัทซึ่งมี Directors ที่มีลักษณะ/คุณสมบัติที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ฯลฯ ดังต่อไปนี้
1.ขาดความเป็นกลาง / ความเป็นอิสระ (Independence) ที่แท้จริง (สำหรับประเด็นเรื่อง Independence จะได้เรียนรับใช้ในบรรพต่อๆ ไป) ซึ่งในที่นี้หมายถึง มีจำนวน Director ที่เป็นกลาง / เป็นอิสระที่แท้จริงอยู่น้อย (มี Outside Directors น้อยเช่น 1 หรือ 2 คน) กล่าวคือ BoDs จะบรรจุเต็มไปด้วย Inside Directors มากมาย รวมทั้งถึงแม้ว่าจะเป็น Outside Directors ที่มาจากภายนอก มาจากองค์กร / บริษัทอื่นก็ตามแต่ก็ไม่ได้มีความเป็นกลาง / ความอิสระที่แท้จริง เช่น มี สายโยงใย กับ Directors อื่น (ทั้งที่เป็น Inside Directors และ Outside Directors ที่มีจำนวนน้อย)หรือเป็นก๊วนเดียวกันกับ CEO เป็นพวกพ้องเดียวกันกับ CEO และ / หรืออยู่ใต้บังคับบัญชา CEO มาก่อน (เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของ CEO มาก่อน) หรือ CEO เป็นผู้ที่มีพระคุณมาก่อน ฯลฯ
2. ขาดความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญที่แท้จริง และลึกซึ้งเกี่ยวกับ อุตสาหกรรม ธุรกิจฯ และในประเด็นต่าง ๆ ที่พิจารณา เช่น การลงทุน การเงิน การตลาด กลยุทธ์ ฯลฯ รวมทั้งไม่ได้อุทิศทุ่มเทเวลาในการปรับปรุงพัฒนาความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญที่แท้จริงและลึกซึ้ง อาทิ เข้ามาประชุม BoDs แล้วก็เห็นด้วยอย่างเดียว ก็เออออห่อหมกไหลไปตามน้ำ ไม่ได้เสนอความคิดเห็นที่มาจากความรู้ / ทักษะฯ ความเชี่ยวชาญ(ที่แท้จริง)ในการเห็นแย้ง BoDs ไม่มี (และ Directorsไม่ได้ร่วม)การตัดสินใจแบบ Devil’s Advocacy และ Dialectical Inquiry อีกทั้งเกรงการเมืองใน BoDs เกรง Chairman เกรง CEO หรือเกรงขั้วอำนาจที่มีอำนาจมากใน BoDs โดยเกรงว่าสมาชิกใน BoDS จะมองว่าเป็นแกะดำรวมทั้งมุ่งความเป็นเอกฉันท์มากเกินไปจนลืมบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบและความสำนึกรับผิดชอบแห่งความเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น กล่าวคือ มีหรือมุ่งแต่ความสามัคคี (Harmony) มุ่งความเป็นเอกภาพ (Unity) แต่ไม่มีความหลากหลาย (Diversity) (หรือแง่มุมอื่น ๆ ที่แม้ว่าจะแตกต่างไปจากความคิดเห็นของ Directors ส่วนใหญ่ของ BoDs แต่มีประโยชน์มหาศาลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ อาทิ ประเด็น Overseas Financing ช่วงก่อน วิกฤติการณ์ ปี 2540)
3.ล้มเหลวที่จะปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ สวมบทบาทในการกำกับฯ สอดส่อง ดูแล ประเมินติดตาม ฯลฯ (เช่นกรณีอดีต Chairman ของบริษัท Enron ที่เอาหูไปนา เอาตาไปไร่) กล่าวคือเป็นประธานกรรมการของคณะกรรม(ตัวแทน)ผู้ถือหุ้น(BoDs) ที่เป็นปีศาจ/เป็นผีที่ล่องลอย ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้น (Phantom Chairman/ BoDs)
4.ไม่ทุ่มเทอย่างจริงจังให้กับ BoDs และไม่ได้เตรียมการอย่างเต็มที่ถูกต้องเหมาะสมก่อนปฏิบัติงานใน BoDs ซึ่งสาเหตุอาจจะมาจากทั้งเหตุผลส่วนบุคคลและการไปดำรงเป็น Director ใน BoDs หลายๆ BoDs (เช่นเป็น 10 BoDs) ซึ่งข้อเสีย/ผลเสียของการที่ Directors 1 คน ไปอยู่ใน BoDs หลายBoDs นั้น มีอยู่มากมายแจงไม่จบ Director คนนั้นเป็น Superman เหรอครับ? เช่นสมัยเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว Director บางคน เพียง 1 คนเข้าไปอยู่ใน BoDs ตั้งเป็น 10 หรือมากว่า 10 BoDs ปัจจุบันดีขึ้นโดยมีการกำหนดให้อยู่ได้ไม่เกิน 3 BoDs
สำหรับเรื่องการเตรียมการเข้าประชุม BoDs นั้น บาง BoDs ไม่ได้ส่งเอกสารการประชุม / วาระการประชุมที่จะพิจารณาล่วงหน้าสักประมาณ 1-2 สัปดาห์เป็นอย่างน้อย แต่ส่งใกล้กับวันประชุมฯ (หาเช้า กินเช้าเหรอครับ?) รวมทั้งสำหรับบางบริษัท Directors เองเพิ่งจะได้รับเอกสารก่อน
การประชุมไม่กี่ชั่วโมงหรือ ก่อนหน้า 1 วันซึ่งทำให้ไม่มีเวลาอ่าน คิดวางแผน ให้คำแนะนำ ฯลฯ ล่วงหน้า แต่ไปนั่งอ่าน – นั่งงมโข่งในระหว่างการประชุม BoDs ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้แล้ว ก็จะยากที่จะบรรลุถึง ECG ที่แท้จริงได้
5.ล้มเหลวที่จะประสานงาน เชื่อมโยงและสร้างประโยชน์ ฯ ในด้านการเตรียมการวางแผน วาระการประชุม และการจัดการประชุมเพื่อให้มีการอภิปรายที่มีการระดมความคิดหรือเสริมสร้างความคิด ให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเด็นและการพิจารณาต่างๆ ที่ BoDs ให้ความสนใจ ฯลฯ
6.ไม่ได้เข้าร่วมในการประชุมของ BoEs เพื่อทำให้เกิดการอภิปรายที่เปิดกว้างและทบทวนประเมิน ตรวจสอบฯ การดำเนินการและผลการดำเนินการของ BoEs
7.ไม่ได้ใช้เวลาอย่างเพียงพอ ในการประชุม BoDs และการประชุมของคณะกรรมาธิการ (Committee Meetings) เพื่อสวมบทบาท ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ Director แห่งอย่างถูกต้องเหมาะสมครบถ้วน
ฉบับหน้าผู้เขียนยังคงเรียนรับใช้ต่อด้วยลักษณะ/คุณสมบัติของ Director ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้CG ไม่มีประสิทธิผลครับDeprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995

Bookmark | ส่งหน้านี้ให้เพื่อน


ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย ที่ปรึกษาวางแผนธุรกิจ ที่ปรึกษาวางแผนตลาด

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จำกัด
49/527 ซอยนวมินทร์ 26 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2090-2390, 0-2090-2388 โทรสาร : 0-2090-2389#18
E-mail : mga01@mga.co.th, seminar@mga.co.th
>> คลิกดูแผนที่ <<


Marketing Guru Association Co.,Ltd. 2001 All Right Reserved.
Google+เพิ่มเพื่อน